Przemoc domowa

Większość ofiar przemocy cierpi w milczeniu!

reaguj-na-przemoc_chlopiecCo czwarta osoba w Polsce przyznaje, że doświadczyła przemocy ze strony najbliższych. Do przemocy najczęściej dochodzi w tzw. normalnych rodzinach, niewyróżniających się negatywnie sytuacją materialną ani pozycją społeczną.

Zdecydowana większość, bo aż 3/4 ofiar przemocy fizycznej, cierpi w milczeniu – nie korzysta z żadnych dostępnych form pomocy. Tylko 18,1% informuje policję, 2,2% konsultuje się z prawnikiem, a zaledwie 1,8% kontaktuje się ze specjalistami za pośrednictwem telefonu zaufania. Ofiary i świadkowie nie wiedzą, gdzie szukać wsparcia (Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, raport z ogólnopolskich badań).

Przemoc można zatrzymać!

Niewiedza, strach i wstyd sprawiają, że przemoc ciągle traktowana jest jak prywatna sprawa. Właśnie dlatego stworzyliśmy najnowszą edycję kampanii „Reaguj na przemoc!”. Przyłączając się do niej, zapewnimy potrzebne informacje ofiarom, świadkom i sprawcom.

  • – Wyjaśnimy, że Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” rozszerzyło swoją działalność. Obecnie pracuje całą dobę, a w określonych godzinach przy telefonie dyżurują prawnicy.
  • – Poinformujemy osoby doznające przemocy i świadków, gdzie mogą szukać pomocy.
  • – Zachęcimy do przerwania milczenia i korzystania z różnych dostępnych form wsparcia.
  • – Wytłumaczymy, dlaczego warto korzystać z bezpłatnego telefonu zaufania, jakimi możliwościami dysponują gmina i ośrodek pomocy
    społecznej, a także jakie formy interwencji może podjąć policja.
  • – Przestrzeżemy sprawców, że grożą im nowe, surowsze kary.
  • – Uświadomimy świadków, że nie mogą milczeć, a zgłaszanie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu dziecka stało się obowiązkowe.

Przeciwdziałanie przemocy to zadanie samorządów

Zapraszamy do udziału w najnowszej edycji kampanii „Reaguj na przemoc!”. W naszych materiałach docieramy z ważnymi informacjami do tych, którzy potrzebują ich najbardziej: do ofiar przemocy, świadków i sprawców.

Przystępując do kampanii gmina realizuje zadania wynikające aż z dwóch ustaw:

– ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

– ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Nasze strony: